Кушлик-Дивульська Ольга Іванівна

Кушлик-Дивульська Ольга Іванівна

доцент,

кандидат фізико-математичних наук

Сторінка викладача на сайті intellect.kpi.ua

Кушлик-Дивульська Ольга Іванівна, кандидат фізико-математичних наук,
доцент кафедри математичної фізики ФМФ НТУУ «КПІ»
Народилась 28 лютого 1964р. в сім’ї службовців. В 1985 році закінчила
механіко-математичний факультет Київського державного університету імені
Тараса Шевченка. Після закінчення аспірантури в 1990 р., працювала
асистентом на кафедрі вищої математики (зараз математичної фізики), а з 1999
року – на посаді доцента цієї ж кафедри. В 1993 році захистила кандидатську
дисертацію.

Забезпечує викладання дисципліни «Вища математика» для напрямів
підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа», 6.050503
«Машинобудування» (лекції та практичні заняття) для студентів Видавничополіграфічного інституту. Також читає спецкурс «Рівняння математичної
фізики для опису процесів поліграфічної технології» для спеціалістів та
магістрів напряму підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа», які
враховують специфіку спеціальності майбутнього фахівця в галузі
поліграфічного виробництва. Для напряму підготовки 6.030601 « Менеджмент»
забезпечує викладання кредитного модуля «Теорія ймовірностей», як
спецкурсу.

Є розробником навчальних та робочих навчальних програм відповідних
кредитних модулів дисципліни «Вища математика» та спецкурсів для кожного
із напрямів. Також забезпечує видання методичних вказівок щодо виконання
розрахункових робіт, написання модульних контрольних робіт кредитних
модулів згідно з навчальним планом.

Є автором більше 40-а наукових та навчально-методичних робіт, серед
них 23 наукові статті та 3 навчальні посібники «Теорія ймовірностей та
математична статистика», «Рівняння математичної фізики для опису процесів
поліграфічної технології», «Основи теорії прийняття рішень».

Методична робота
ВПІ
ВПІ - Семестр 1
Варіант МКР з аналітичної геомерії Варіант МКР з лінійної алгебри Варіант МКР функції однієї змінної Екзаменаційні питання Практична частина екзамена Робоча навчальна програма РСО
ВПІ - Семестр 2
Варіант МКР визначений інтеграл Варіант МКР диференціальні рівняння та кратні інтеграли Варіант МКР з інтегрального числення Екзаменаційні питання Практична частина екзамена Робоча навчальна програма РР РСО
ВПІ - Семестр 3
РСО3 Робоча навчальна програма(3с) Варіанти МКР з теорії поля(3с) Варіанти МКР з теорії рядів(3с) Залікова робота (3с)
ВПІ - Семестр 9 - магістри
Робоча навчальна програма(9с) Залікова робота(9с_ магістри) Варіант МКР (9с)
ВПІ - Семестр 9 - спеціалісти
Робоча навчальна програма(9с) Залікова робота(9с_спеціалісти) Варіант МКР (9с)
Машинобудування (каф. Механіки) - Семестр 1
РСО1 Робоча навчальна програма(1с) Екзаменаційні питання(1с, мех) Практична частина екзамену(1с, мех) Варіанти МКР з лінійної алгебри(1с, мех) Варіанти МКР з аналітичної геометрії(1с, мех) Варіанти МКР функція однієї змінної(1с, мех)
Машинобудування (каф. Механіки) - Семестр 2
РСО2 Робоча навчальна програма(2с) Екзаменаційні питання(2с, мех) Практична частина екзамену (2с, мех) Варіанти МКР Інтегральне числення(2с, мех) Варіанти МКР Визначений інтеграл (2с, мех) Варіанти МКР Диференціальні рівняння та кратні інтеграли(2с, мех) Варіанти МКР Диференціальні рівняння (2с, мех) РР (2с)
Машинобудування (каф. Механіки) - Семестр 3
РСО3 Робоча навчальна програма(3с) Екзаменаційні питання(3с, мех) Практична частина екзамену (3с, мех) Варіанти МКР Елементи теорії ймовірності (3с, мех) Варіанти МКР Елементи теорії поля (3с, мех) Варіанти МКР Теорія рядів (3с,мех) Варіанти МКР Криволінійні та поверхневі інтеграли (3с,мех)
Менеджмент (каф. ОВПК)
Варіант МКР (ТЙ) Залікова робота (ТЙ) Робоча навчальна програма (ТЙ) РСО (ТЙ) Методичні вказівки
ВПІ
Конспект лекцій