Івасишен Степан Дмитрович

Івасишен Степан Дмитрович

професор,
доктор фізико-математичних наук,
академік Академії наук вищої школи України,
відмінник освіти України

Сторінка викладача на сайті intellect.kpi.ua

Народився 10.12.1937 р. у с. Угорники Івано-Франківської обл. (нині м. Івано-Франківськ). У 1959 р. закінчив Чернівецький ун-т, у 1963 р. – аспірантуру при цьому ун-ті. Працював у Чернівецькому ун-ті (1961-1969, 1988-2003), Київському вищому інженерному радіотехнічному училищі (1969-1980), КДУ ім. Т.Шевченка (1980-1988), Чернівецькій філії Ін-ту прикладних проблем механіки і математики НАН України (1988-2003). Кандидат (1963), доктор наук (1981), професор (1984). З 2004 р. – професор кафедри математичної фізики НТУУ”КПІ”,  2005 – 2017 р. – завідувач цієї кафедри.

Основні наукові результати стосуються теорії параболічних рівнянь із частинними похідними.

Автор понад 340 публікацій, серед яких монографії “Линейные параболические граничные задачи” (1987), “Матрицы Грина параболических граничных задач” (1990) і “Analytic methods in the theory of differential and pseudo-differential equations of parabolic type” (Basel-Boston-Berlin: Birkhäuser, 2004; співавтори S.D. Eidelman, A.N. Kochubei), 8 статей монографічного характеру і 15 навчальних посібників.

Підготував 14 кандидатів та одного доктора наук.

Член Українського (з 1995 р.) та Американського (з 1996 р.) наукових математичних товариств, член експертної ради з математики ВАК України (2001-2006), член спеціалізованої ради із захисту дисертацій, член редколегій чотирьох фахових журналів, заступник голови секції Наукової ради МОН України за фаховим напрямом “Математика” (2008 р.).

Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора (1971), медаллю “За доблесну працю” (1970), знаком “Відмінник освіти України” (1995), Нагородою Ярослава Мудрого в галузі науки і техніки (2008), Нагородою Святого Володимира в галузі науки і техніки (2012), Нагородою Михайла Кравчука за видатні наукові роботи (2017).

Навчально-методична робота

Дидактичне забезпечення, підготовка і проведення навчальних занять та контрольних заходів зі студентами ОКР бакалавр і магістр, експертиза навчально-методичних матеріалів, підготовка, видання і редагування навчальних посібників, розроблення програм і робочих програм кредитних модулів таких дисциплін:

  • Методи математичної фізики,
  • Рівняння математичної фізики,
  • Теорія узагальнених функцій,
  • Узагальнені розв'язки задач математичної фізики,
  • Параболічні моделі.
Науково-інноваційна робота

Підготовка наукових кадрів-керівництво аспірантами і докторантами. 

Вибрані публікації 2018 - 2020 рр.:

- Ультрапараболічні рівняння з необмежено зростаючими коефіцієнтами в групі молодших членів і виродженням на початковій гіперплощині / С.Д. Івасишен, Г.С. Пасічник // Мат. методи та фіз.-мех. поля.-2018.- 61. №1.-С. 31-46.

- Коректна розв'язність модельної 2b-параболічної крайової задачі в просторах Гельдера / Н.І. Турчина, С.Д. Івасишен // Буковинський мат. журн.-2018. 6, №3-4. - С. 152-164.

- On integral representation of the solutions of model 2b-parabolic boundary value problem / Turchyna N.I., Ivasyshen S.D. // Carpathian Math. Publ. – 2019. – 11, № 1. – P. 193–203.

- Classical fundamental solution of the Cauchy problem for ultraparabolic Kolmogorov-type equations with two groups of spatial variables of degeneration. I; II / S.D. Ivasyshen, I.P. Medynsky // J. Math. Sci. – 2020. –246, № 2. - P. 121-151; 247, №1. – P. 1–23.

Організаційно-виховна робота

Науково-методична комісія МОНУ, виконання обов'язків заступника голови.

Член редколегії наукових видань з переліку ВАК: "Математичні методи та фізико-механічні поля", "Математичні студії", "Український математичний вісник", "Буковинський математичний журнал".

Виконання обов'язків члена спеціалізованих рад із захисту кандидатський і докторських дисертацій.

Організація та проведення наукових конференцій (Міжнародна конференція до 100-річчя М.М. Боголюбова та 70-річчя М.І. Нагнибіди, 13.06.2009, Чернівці; Міжнародна наукова конференція, присвячена 50-річчю факультету математики та інформатики Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, 17-19.09.2018, Чернівці; Міжнародні наукові конференції для студентів і молодих учених, Київ.)

Методичні матеріали

Навчальні посібники:

Основи класичної теорії рінянь математичної фізики / С.Д. Івасишен, В.П. Лавренчук, Г.П. Івасюк, Н.В. Рева. - Чернівці: Видавничий дім "Родовід", 2015. - 358 с.

- Рівняння математичної фізики: основні методи, приклади, задачі / С.Д. Івасишен, В.П. Лавренчук, Т.І. Готинчан, Л.М. Мельничук. - Чернівці: Видавничий дім "Родовід", 2016. - 212 с.

- Звичайні диференціальні рівняння: методи розв'язування та застосування / С.Д. Івасишен, В.П. Лавренчук, Н.І. Турчина. - Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, вид-во "Політехніка", 2018. - 332 с. https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/24974/1/Dyferentsialni_rivniannia.pdf

ЗАВДАННЯ на домашню контрольну роботу з узагальнених функцiй (УФ)